วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ข้อมูล หมายถึงอะไร

4.ข้อมูล หมายถึงอะไร
ตอบ ข้อมูล (Data) หมายถึง กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนำมารวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งและมีสำคัญควรค่าแก่การจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไป ข้อมูลมักเป็นข้อความที่อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่สามารถนำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ได้จนออกมาเป็นสารสนเทศได้

ไม่มีความคิดเห็น: