วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ข้อมูลและสารสนเทศต่างกันอย่างไร

5.ข้อมูลและสารสนเทศต่างกันอย่างไร
ตอบ ข้อมูล คือ การนำข้อความตัวอักษรมารวบรวมแล้วได้ความหมายออกมาและสามารถนำมาประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วย แต่สารสนเทศหมายถึง การนำเอาข้อมูลมาการคำนวณ หรือประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์จนถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือถูกต้องตามความเหมาะสมแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: