วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงอะไร

3.เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงอะไร
ตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น: